Allmänna villkor

Hantverkarbarometern är ett initiativ som Beijer Byggmaterial AB (org.nr 556012-5220) (”Beijer”, ”vi”, ”oss” och ”vår”) skapat för att ge Sveriges hantverkare en möjlighet att uttrycka åsikter om branschen, samhällsutvecklingen och andra viktiga frågor. Dessa allmänna villkor avser endast ditt deltagande inom ramen för Hantverkarbarometern.

1. Allmänt
När du registrerar dig för deltagande i Hantverkarbarometern godkänner du dessa villkor. Du kan när som helst avsluta ditt deltagande genom att skicka ett meddelande till kommunikation@beijerbygg.se
Vi förbehåller sig rätten att ändra eller justera dessa villkor eller delar av dem. Du kommer att informeras om eventuella ändringar innan de träder i kraft. Om du är aktiv på Hantverkarbarometern efter det att ändringarna har trätt i kraft, innebär detta en bekräftelse på att du godkänner de nya villkoren.

2. Registrering och deltagande
Alla typer av hantverkare som är över 18 år samt verksamma och aktiva i Sverige är välkomna att registrera sig och vara en del av Hantverkarbarometern. Det är dock endast tillåtet att ha en registrering i Hantverkarbarometern. Deltagande sker vanligtvis via rekrytering genom annonsering samt via Beijers varuhus. Deltagandet är kostnadsfritt och du kan när du vill avsluta din medverkan.
Vi förbehåller oss rätten att avsluta deltagares registrering vid inaktivitet, t.ex. om en deltagare inte svarat på någon av de tre senaste enkäterna eller varit inaktiv under de senaste 12 månaderna.
Vi förbehåller oss även rätten att när som helst avsluta Hantverkarbarometern i dess helhet.

3. Enkäter
Som registrerad deltagare i Hantverkarbarometern blir du inbjuden att delta i digitala enkäter. Vi kan komma att göra ett urval av deltagare till en enkät beroende på önskad målgrupp. Det är alltid frivilligt att delta. Som deltagare åtar du dig att endast representera dig själv, samt att besvara enkäter sanningsenligt utan påverkan från andra personer. Vi förbehåller oss rätten att exkludera deltagare vid misstanke om att felaktiga svar har givits.

4. Behandling av personuppgifter
Beijer är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i samband med Hantverkarbarometern och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med ditt deltagande hänvisar vi dig till vår integritetspolicy som du hittar här. I integritetspolicyn beskrivs bland annat hur och varför vi samlar in dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har i samband med vår behandling.

5. Immateriella rättigheter
Innehåll i enkäter eller annan information kopplat till Hantverkarbarometern, t.ex. innehåll på Hantverkarberometerns websida, inklusive men inte begränsat till text, grafik, ljud, video, fotografier, programvara, uppfinningar, undersökningar, logotyper och annan information, utgör immateriella rättigheter som ägs eller kontrolleras av oss (nedan ”innehåll”). Det är inte tillåtet att ändra, kopiera, återge, skapa, publicera, visa, ladda upp, distribuera, använda eller på något sätt göra vårt innehåll tillgängligt utan att vi på förhand har lämnat ett skriftligt samtycke till det.
Genom att tillhandahålla oss med information och annat material i samband med din registrering i Hantverkarbarometern och deltagande i enkäter ger du Beijer en permanent, oåterkallelig, icke-exklusiv rätt (inbegripet rätten att vidareupplåta denna rätt) att, utan krav på ersättning, använda, återge, ändra och publicera den information du ger oss. Notera att denna rätt inte påverkar dina möjligheter att göra gällande rättigheter avseende dina personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande integritetspolicy för Hantverkarbarometern.

6. Tredjepartsinformation och länkar
Länkar som finns på Hantverkarbarometern webbsida kan leda dig vidare till en annan webbplats. Dessa webbplatser kontrolleras inte av Beijer och vi tar inget ansvar för innehållet på den länkade webbsidan eller dess behandling av dina personuppgifter.

7. Ansvar
Du ansvarar för att den information du lämnar till oss i samband med ditt deltagande är korrekt, laglig, sanningsenlig, inte är kränkande, hotfull, trakasserande, diskriminerande eller är avsedd att uppmana till hat eller på annat sätt är förkastlig. Du förbinder dig vidare till att endast tillhandahålla oss information som du har rätt att dela med dig av. Vi förbehåller oss rätten att ignorera eller radera information när vi finner det lämpligt.
Genom att du godkänner dessa villkor förbinder du dig till att hålla Beijer skadeslös för eventuellt ansvar, inbegripet skadestånd, förluster, anspråk (inklusive rimliga rättsliga kostnader) som vi kan drabbas av med anledning av din användning av Hantverkarbarometern i strid med dessa villkor.

8. Bestämmelses ogiltighet
Om någon bestämmelse i dessa allmänna villkor helt eller delvis anses ogiltig ska bestämmelsen i övriga delar liksom alla övriga bestämmelser fortsatt vara gällande.

9. Tvist
Tvist med anledning av tillämpning eller tolkning av dessa allmänna villkor ska avgöras av allmän domstol, varvid svensk lag ska tillämpas.

Senast uppdaterade [16 augusti 2021]