Hantverkarnas samlade röst

Hantverkarbarometern startade 2021 och är en digital panel vars syfte är att förmedla er samlade röst kring aktuella branschfrågor. Nedan ser du svaren som långsiktigt kan påverka samhällsutvecklingen i positiv riktning för Sveriges hantverkare.

RESULTAT

Förändring i antal anställda under det senaste året:
18 % av respondenterna uppger att antalet anställda i företaget har minskat under det senaste året. 69 % uppger att antalet anställda är oförändrat och 13 % att antalet anställda har ökat.

Orderingång
46 % av respondenterna uppger att orderingången för företaget är sämre än för ett år sedan. 11% uppger att orderingången är bättre och 43% att den är oförändrad.

Betydelse av ROT-avdrag
92% uppger att ROT-avdraget är av stor (14 %) eller mycket stor (78 %) betydelse för hantverkarbranschen. Endast 8 % svarar att den är av liten eller ingen betydelse.

Oro för firmas ekonomi
28 % uppger att de är oroliga för sin firmas ekonomi. 67 % uppger att de inte är oroliga för firmans ekonomi och 5 % vet ej.

Hur upplever du att konjunkturen för din bransch är idag jämfört med för ett år sedan?
61 % av respondenterna uppger att de upplever att konjunkturen är sämre idag än för ett år sedan.
35 % upplever att den är oförändrad jämfört med för ett år sedan och 4 % att konjunkturen är bättre.

Hur tror du att konjunkturen för branschen ser ut om ett år?
58 % tror på en försämrad konjunktur för branschen om ett år. 27 % svarar att de tror på en oförändrad konjunktur och 15% tror att konjunkturen kommer att förbättras.

Grönt ROT-avdrag
75% av respondenterna uppger att deras verksamhet hade gynnats om ROT-avdraget innefattade fler hantverkartjänster som bidrar till den gröna omställningen. Endast 14 % tror inte att verksamheten hade gynnats av detta och 11 % uppger att de inte vet.

Upplevd skillnad i efterfrågan på klimatsmarta renoveringar eller investeringar (t.ex installation av solceller eller tilläggsisolering)
89 % upplever att efterfrågan på klimatsmarta renoveringar/investeringar har ökat lite (75 %) eller ökat mycket (14 %). 9 % upplever att efterfrågan har minskat lite och 2 % att den har minskat mycket.

Bryr sig kunder mer eller mindre om att material ska vara miljömässigt hållbara nu, än för ett år sedan?
21 % av respondenterna uppger att kunder bryr sig mer om att material ska vara miljömässigt hållbara nu, än för ett år sedan. 10 % upplever att kunder bryr sig mindre om detta än för ett år sedan och 69 % uppger att det är oförändrat.

Om hantverkarbarometern 2023
Vi presenterar nu den fjärde upplagan av Hantverkarbarometern. Den har historiskt genomförts ett par gånger per år och har därmed gett allmänheten, beslutsfattare och de som är verksamma hantverkare möjlighet att följa branschens utveckling över tid.

Respondenter har kontaktats personligen med frågan om de vill medverka i undersökningen och besvarat enkäten via Hantverkarbarometerns hemsida. Svar har även samlats in genom olika mejlutskick som hantverkarna sen innan gett samtycke till.

Undersökningen genomfördes under perioden 2023-03-06 till 2023-03-19. 448 hantverkare valde att besvara enkäten, där frågorna var utformade som kryssfrågor med olika svarsalternativ. Alla Sveriges regioner och län är representerade i undersökningen, men flest respondenter är verksamma i Västra Götalands län (14 procent) och Stockholms län (18 procent).

89 procent av respondenterna är ägare i företaget och 83 procent har mellan 1–10 anställda.

I denna undersökning var majoriteten (70 procent) av respondenterna verksamma som generella hantverkare, snickare, träarbetare eller byggnadssnickare. Alla hantverkare, oavsett inriktning, har välkomnats att delta i undersökningen.

Förklaring av begrepp

• ROT-avdrag

ROT-avdraget är en skattereduktion för arbetskostnaden i samband med hushållsnära tjänster och förenklingsåtgärder i hemmet. Avdraget omfattar bland annat renovering, reparation, installation och underhåll av fastigheter, samt städning och trädgårdsarbete. Skattereduktionen innebär att du kan dra av en procentuell del av arbetskostnaderna upp till en viss nivå på din deklaration, vilket kan leda till lägre kostnader för hushåll.

• Grönt ROT-avdrag – skattereduktion för grön teknik

Det så kallade gröna ROT-avdraget innebär en skattereduktion för grön teknik. Detta avdrag täcker även materialkostnader, till skillnad från det vanliga ROT-avdraget.

Avdraget syftar till att främja användningen av miljövänlig teknik och innebär att hushåll kan dra av en viss procentuell del på både material-och arbetskostnader på deklarationen. Exempel på tjänster som omfattas av grönt ROT-avdrag är installation av solpaneler, jordvärmepumpar, pelletsbrännare och energieffektivisering av bostaden.

Tjänster som inte omfattas av det gröna ROT-avdraget är exempelvis reparationer eller underhåll av befintlig utrustning.

Sammanfattande analys – ekonomi
Det är tydligt att Sveriges hantverkare går en tuffare period till mötes. Konjunkturen spås vara ännu sämre bara inom ett års tid. Samtidigt gör sig betydelsen av ROT-avdraget än mer påmint än tidigare, då hela 92 procent av de tillfrågade hantverkarna anser att ROT-avdraget har stor eller mycket stor betydelse för branschen. Detta är en ökning med 18 procentenheter jämfört med för ett år sedan och en ökning med 8 procentenheter när frågan ställdes till panelen i höstas.
Även orderingången för hantverkare fortsätter att gå ner. Nästan hälften, 46 procent, av de tillfrågade hantverkarna i årets enkät ansåg att orderingången gått ner jämfört med för ett år sedan. Ser man till resultaten från förra året var den siffran endast 5 procent, under hösten 2022 låg den siffran på 25 procent. Det har med andra ord skett en tydlig förändring i orderingången för Sveriges hantverkare under det senaste året.

Enligt statistik från UC har konkurser inom byggsektorn sedan januari 2023 ökat med 49 procent, vilket tyder på att den rådande situationen i svensk ekonomi även påverkar hantverkare i stor utsträckning. I årets enkät tillfrågades hantverkare om de är oroliga över sin firmas ekonomi för att skapa en bild över hur hantverkarna själva ser på sin verksamhet. Resultatet visade att mer än en fjärdedel, 28 procent, känner en oro över sin firmas ekonomi.

När det kommer till konjunkturen och hur hantverkare tror att den kommer se ut om ett år är resultaten även där dystra, då mer än hälften (58 procent) tror på en sämre konjunktur nästa år. Då tyckte redan 61 procent att konjunkturen var sämre idag än för ett år sedan, vilket tyder på en fortsatt pessimistisk framtidstro.

På det ekonomiska planet visar resultaten från årets Hantverkarbarometer att den tuffa situationen för Sveriges hantverkare fortsätter. Bara under de senaste 6 månaderna kan vi se en stor skillnad när det kommer till framtidstron i form av konjunktur men också orderingång. Dessutom anser hantverkarna att ROT-avdraget är viktigare än någonsin för deras egen bransch.

Sammanfattande analys – hållbarhet och miljö
Undersökningen visar att det både bland hantverkare och konsumenter finns ett ökat intresse och behov av hållbara lösningar.

En majoritet av respondenterna, 75 procent, tror att deras verksamhet skulle gynnas av att det gröna ROT-avdraget* innefattade fler hantverkartjänster som bidrar till den gröna omställningen. Detta indikerar att företag ser fördelarna med att erbjuda hållbara lösningar och att det finns ett behov av att uppmuntra dessa initiativ.

Vi kan även se att en stor andel av respondenterna, 89 procent, upplever att efterfrågan på klimatsmarta renoveringar har ökat. Detta kan förklaras av flera faktorer, som ökad medvetenhet om klimatförändringar, en ökad efterfrågan på miljövänliga alternativ och givetvis de ekonomiska besparingar som dessa renoveringar kan innebära vad gäller el- och värmekostnader.

Den ökade efterfrågan på klimatsmarta renoveringar och det ökade intresset för hållbara material kan vara en drivkraft för att utveckla det gröna ROT-avdraget* till att innefatta fler hantverkartjänster. Detta skulle kunna uppmuntra konsumenter att satsa på hållbara lösningar, med tanke på de ekonomiska fördelar som en sådan utveckling skulle innebära för hushållen. Det kan även leda till en ökad stabilitet i branschen genom en potentiellt ökad orderingång och möjligheten till ett bredare tjänsteerbjudande hos hantverkare.

Kommentar från Anders Borg, fd. finansminister
Det är uppenbart att vi ser något som påminner om en perfekt storm för hantverkare och byggare som arbetar mot bostäder och hushållen. Räntehöjningarna slår stenhårt mot reparationer och nybyggnationer. Nedgången är långt ifrån nära botten och en utvidgning av ROT-avdragen är en enkel, kraftfull och effektiv åtgärd.

Eftersom sektorn är i fritt fall och skattekilen kapas kommer inflationsriskerna med en sådan åtgärd vara begränsade, man kan till och med tänka sig att det sänker prisstegringarna i detta läge. Givet våra höga skattekilar är också självfinansieringsgraden betydande eftersom svarta tjänster eller hemmasnickrade alternativ ersätts med professionellt arbete i en sektor som kommer att ha mycket lediga resurser kommande månader.

Dessutom skulle åtgärden bromsa arbetslöshet och konkurser i en viktig samhällssektor.

Avslutande analys/sammanfattning:
Vårens Hantverkarbarometer visar att branschen onekligen går igenom en tuff period. Vi kan se att både orderingången och antalet anställda har minskat och att mer än var fjärde hantverkare är orolig för sin firmas ekonomi. 61 procent av de som svarat upplever att konjunkturen har försämrats under det senaste året och dessutom tror majoriteten att det kommande året blir ännu tuffare. Det är därmed tydligt att den pågående oron inom svenskt näringsliv även påverkar hantverksbranschen.

Den negativa synen på framtiden visar sig även i hur viktigt ROT-avdraget är för hantverkarna. Hela 92 procent av de som svarat uppger att det är av stor eller mycket stor betydelse för branschen, vilket är en markant ökning från förra årets undersökning. Detta kan ses som en direkt avspegling av de svårigheter som hantverkare just nu står inför, men befäster också hur viktigt ROT-avdraget är för Sveriges hantverkare idag.

Trots dessa utmaningar finns det vissa ljuspunkter. Efterfrågan på klimatsmarta renoveringar ökar, vilket gör det möjligt för hantverkare att bredda sina verksamheter för att kunna ta sig an andra typer av jobb. En övervägande majoritet (75 procent) av respondenterna menar till och med att deras verksamheter skulle gynnas av att ROT-avdraget utökades för att innefatta fler hantverkartjänster som bidrar till den gröna omställningen. Detta är en tydlig signal att hantverkare är redo och villiga att utveckla sina verksamheter i en mer hållbar riktning för att kunna tillgodose efterfrågan.

Dessa positiva signaler kan hjälpa branschen att navigera genom tuffa tider, men också hitta lösningar för att ytterligare utveckla sina verksamheter framåt. Insikterna som presenteras i denna upplaga av Hantverkarbarometern kan, med hjälp av lämpliga styrmedel, leda till en mer hållbar framtid både för hantverkare i Sverige och för hushållen.

Anmäl dig till panelen här

*” anger obligatoriska fält

Hantering av personuppgifter*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.